Voorwaarden Texel tours verhuur

vof TexelCars Personenvervoer handelt tevens onder de volgende namen:Texel Cruiser, Solex Texel, Texeltours en Dagje Texel

 

Artikel 1
De huurder wordt geacht het voertuig (E-chopper, E-fatbike, Café Cruiser of Solex) in goede staat te hebben ontvangen. Texel tours wordt geacht de e-scooter in goede staat te hebben afgeleverd. Er kan derhalve een borg voor aanvang gevraagd worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als het voertuig in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.
Artikel 2
a) De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde voertuig toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van de beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het voertuig aan Texel tours te voldoen.
b) Het rijden van onze voertuigen is alleen toegestaan voor personen vanaf 24 jaar die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs geldend voor het besturen van een brom c.q. snorfiets. Met uitzondering van de E-fatbike; hiervoor is géén rijbewijs benodigd.
Artikel 3
Texel tours  is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Texel tours op aanvullende schadevergoeding.
Artikel 4
Texel tours is ten alle tijde gerechtigd om het gehuurde voertuig na vermeende misbruik in te nemen.
Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het voertuig, daar deze door Texel tours niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder het hem/haar verhuurde voertuig verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voertuig aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 8
Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden. Op elk uur tijdsoverschrijding komt een extra huur van €10,- per voertuig
Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (op voertuigen waarop dit mogelijk is)
e) Over het strand of zandpaden te rijden.
Artikel 10
Het huren van de voertuigen geschied op eigen risico. Texel tours is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

De gehuurde voertuigen met kenteken zijn  W.A. verzekerd, met een eigen risico van €1000,-.