Facebook Twitter.png Instagram
54d22b9e0d5fbeb671afda5b_icon_locatie.png
Heemskerckstraat 31 1792AA OUDESCHILD-TEXEL
Texel Tours
Bus huren
images/categorie_bus-huren.png
Specials
images/categorie_specials.png
Groepen
images/categorie_groepen.png
Agenda
images/categorie_agenda.png
Uitjes op Texel
images/categorie_vuurtoren-2.png

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KNV busvervoer worden toegepast op alle diensten die wij leveren.

Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer

KNV Busvervoer

gedeponeerd op 5 juli 2011 onder nr. 55/2011 ter griffie van de Rechtbank ‘s-Gravenhage te Den Haag

Spui 188, 2511 BW Den Haag Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag T 070-3751751, F 070-3751775 bus@knv.nl, I http://www.knv.nl/

 

 

Artikel 1: Definities

1.1 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer per bus van een of meer personen en al dan niet hun bagage, niet zijnde een reisovereenkomst als hierna gedefinieerd onder 1.4 en met uitzondering van openbaar vervoerdiensten, waarop de CAO Besloten Busvervoer niet van toepassing is.

1.2 Vervoerder: degene die zich bij vervoerovereenkomst als gedefinieerd onder 1.1 verbindt tot vervoer.

1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van de vervoerder bij een vervoerovereenkomst.

1.4 Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde busreis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: a. vervoer; b. verblijf; c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

1.5 Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde busreizen aanbiedt.

1.6 Reiziger: een door de vervoerder per bus te vervoeren persoon respectievelijk, in het kader van een reisovereenkomst, a. de wederpartij van de reisorganisator; b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard of c. degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisator op de rechtens vereiste wijze is overgedragen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Elk aanbod van de vervoerder respectievelijk reisorganisator

is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding

is vermeld. Elk aanbod tot het aangaan van een vervoerrespectievelijk

reisovereenkomst van de vervoerder

respectievelijk reisorganisator is vrijblijvend en kan derhalve

door deze worden herroepen, zelfs nadat de opdrachtgever

respectievelijk reiziger het aanbod heeft aanvaard. Herroeping

van een vrijblijvend aanbod dient binnen 8 kantooruren na

ontvangst van de aanvaarding te geschieden.

2.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een

overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle

verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De

(andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de

ritprijs exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

3.2 De vervoerder is bevoegd de stijging van aan de uitvoering

van de overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld

tengevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten,

van de prijzen van consumpties of van verschuldigde

heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen

ritprijs door te berekenen aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien

van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan geldt

hetgeen hierna is bepaald onder 6.2 en 6.3.

3.3 De reisorganisator is tot 20 dagen voor de aanvang

van de reis bevoegd om de overeengekomen reissom te verhogen

in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met

inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of

de toepasselijke wisselkoersen. De reiziger kan de verhoging

afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en de

gevolgen daarvan geldt hetgeen hierna is bepaald onder

6.2 en 6.3. Een dergelijke wijziging in de kosten zal ook kunnen

leiden tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de

daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator

gevergd kan worden.

De reisorganisator is verplicht om alle op het moment van

publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de

reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen in de

geoffreerde reissom op te nemen. Onder onvermijdbare bijkomende

kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk

verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen

niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van

de reiziger door de reisorganisator of door derden worden

verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij

boeking per party worden geheven en variëren naar gelang

de grootte van de party, en reserveringskosten die per verkoopkanaal

kunnen variëren.

3.4 De opdrachtgever respectievelijk reiziger is gehouden

de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden

gebracht indien: a. op zijn verzoek respectievelijk wegens een

hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden

en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd

in de ritprijs respectievelijk reissom, b. op zijn verzoek

respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid

op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer

respectievelijk de reis (bijvoorbeeld in de route, het tijdschema,

de verzorging of de accommodatie) zoals deze in de

overeenkomst was voorzien, en c. ten gevolge van vooraf

niet voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, de ritrespectievelijkreisduur

langer is dan was overeengekomen.

Artikel 4: Betaling; rechtshandhaving

4.1 De vervoerder is steeds gerechtigd om van de

opdrachtgever

betaling van een voorschot op de ritprijs respectievelijk

vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen.

De opdrachtgever dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling

binnen de door de vervoerder te bepalen termijnte

betalen. Bij gebreke van een dergelijke termijnaanduiding

dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling

tenminste

14 dagen voor de vertrekdatum aan de vervoerder te zijn

betaald. Ingeval de opdrachtgever verzuimt het voorschot

respectievelijk de vooruitbetaling tijdig te betalen is de vervoerder

bevoegd de vervoerovereenkomst te ontbinden en is

de opdrachtgever gehouden aan de vervoerder de door deze

reeds gemaakte kosten respectievelijk overige schade te vergoeden.

Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van de

ritprijs bedragen.

4.2 De opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs

te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij

anders is overeengekomen.

4.3 Bij totstandkoming van een reisovereenkomst dient de

reiziger binnen een door de reisorganisator te stellen termijn

een aanbetaling te verrichten ter hoogte van 30% van de

reissom. Indien deze betaling niet direct respectievelijk tijdig

door de reisorganisator is ontvangen, is de reisorganisator

bevoegd de reisovereenkomst te ontbinden, zonder dat de

reiziger aanspraak op schadevergoeding heeft.

4.4 De reiziger dient (het restant van) de reissom uiterlijk

4 weken voor de dag van aanvang van de reis te hebben

betaald aan de reisorganisator. Deze betalingstermijn geldt als

een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is de reiziger in verzuim

en heeft de reisorganisator de bevoegdheid om ofwel

met inachtneming van het bepaalde onder 4.5 de reissom te

incasseren dan wel om de reisovereenkomst te ontbinden. In

geval van ontbinding is de reiziger schadevergoeding verschuldigd,

berekend overeenkomstig het bepaalde onder

5.2 van deze voorwaarden.

4.5 In geval van enige niet-tijdige betaling is de opdrachtgever

respectievelijk reiziger zonder dat ingebrekestelling of

aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige

bedrag een direct opeisbare boete verschuldigd van 1,5% per

maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als

een hele maand.

4.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke

(inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor de vervoerder

respectievelijk reisorganisator verbonden zijn aan de

handhaving van zijn rechten jegens de opdrachtgever respectievelijk

reiziger, komen voor rekening van de opdrachtgever

respectievelijk reiziger. De buitengerechtelijke kosten bedragen

tenminste 10% van het verschuldigde bedrag, met een

minimum van € 75,-.

Artikel 5: Annulering

5.1 Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst

opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de vervoerder

geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen

– met inbegrip van het geval dat de vervoerder

in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling

heeft vermeld – is de opdrachtgever, naast vergoeding

van eventueel in zijn opdracht door de vervoerder

reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan

de vervoerder verschuldigd: a. indien de opzegging plaatsvindt

tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer

aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een

minimum van € 35,-; b. indien de opzegging plaatsvindt op

de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop

het vervoer aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs;

c. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen

14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt:

50% van de overeengekomen ritprijs; d. indien opzegging

plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer

aanvangt: 75% van de overeengekomen ritprijs; e. indien

opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het

vervoer: de volledige ritprijs.

5.2 Indien de reiziger de reisovereenkomst opzegt wegens

een omstandigheid die voor zijn rekening komt – zoals ziekte

of familie-omstandigheden – is hij verplicht de dientengevolge

door de reisorganisator geleden schade te vergoeden. Tenzij

partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het

geval dat de reisorganisator in zijn prospectus of andere publicatie

een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld – is de

reiziger de navolgende schadevergoeding aan de reisorganisator

verschuldigd: a. bij opzegging eerder dan 56 dagen voor

de dag van vertrek: € 35,- per persoon; b. bij opzegging

vanaf de 56e dag tot 28 dagen voor de dag van vertrek: het

bedrag van de aanbetaling tot een maximum van 25% van

de reissom; c. bij opzegging vanaf de 28e dag tot 14 dagen

voor de dag van vertrek: 50% van de reissom; d. bij opzegging

vanaf de 14e dag tot de dag van vertrek: 75% van de

reissom; e. bij opzegging op de dag van vertrek of tijdens de

reis: de volledige reissom.

5.3 Indien een of meer reizigers die gezamenlijk met een of

meer andere reizigers voor een verblijf bepaalde accommodatie

hebben geboekt hun reisovereenkomst opzeggen, geldt

zodanige opzegging tevens als opzegging door die andere

reiziger(s) van de met hem (hen) gesloten

reisovereenkomst(en) en zijn ook deze reizigers tot schadevergoeding

op de voet van 5.2 gehouden.

5.4 De opzeggingsbevoegdheid kan tijdens het vervoer

respectievelijk de reis niet worden uitgeoefend wanneer daardoor

de reis van het voertuig zou worden vertraagd.

Opzegging door de opdrachtgever respectievelijk reiziger kan

voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis slechts

schriftelijk geschieden.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd

de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst op een wezenlijk

punt te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever respectievelijk

reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden.

De opdrachtgever respectievelijk reiziger kan de

wijziging afwijzen. Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator

de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst op

een niet-wezenlijk punt wijzigt wegens gewichtige, de

opdrachtgever respectievelijk reiziger onverwijld meegedeelde

omstandigheden, kan de opdrachtgever respectievelijk reiziger

de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van

meer dan geringe betekenis strekt.

6.2 De opdrachtgever respectievelijk reiziger dient zijn

eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan de vervoerder

respectievelijk reisorganisator mee te delen, bij gebreke waarvan

de afwijzing geen effect sorteert.

6.3 In geval van afwijzing door de opdrachtgever respectievelijk

reiziger als bedoeld onder 6.2, kan de vervoerder

respectievelijkreisorganisator

de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst

opzeggen. De vervoerder respectievelijk reisorganisator

dient deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig

mogelijk uit te oefenen. In geval van zodanige opzegging

heeft de opdrachtgever respectievelijk reiziger recht op teruggave

of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom

of, indien het vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is

genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 7: Opzegging wegens te geringe deelnameof

wegens overmacht

7.1 De reisorganisator is bevoegd de reisovereenkomst op

te zeggen zonder dat hij de reiziger enige schadevergoeding is

verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan

het vereiste minimum aantal en de reiziger binnen de in de

reisovereenkomst aangegeven termijn schriftelijk van de

opzegging in kennis is gesteld, of wanneer nakoming van de

reisovereenkomst onmogelijk is dan wel wordt bemoeilijkt

door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die

onafhankelijk zijn van de wil van de reisorganisator en waarvan

de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet

konden worden vermeden.

7.2 De vervoerder is bevoegd de vervoerovereenkomst op

te zeggen ingeval de nakoming daarvan onmogelijk wordt

gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een omstandigheid

die buiten zijn macht is gelegen; als zulk een omstandigheid

worden onder meer beschouwd staking van ondergeschikten

en/of hulppersonen van de vervoerder en extreme

weersomstandigheden waarvoor een weeralarm wordt afgegeven.

Ingeval de vervoerovereenkomst strekt tot vervoer

middels terbeschikkingstelling door de vervoerder van een of

meer zitplaatsen in een bus en niet van een bus als zodanig is

de vervoerder eveneens bevoegd de vervoerovereenkomst op

te zeggen bij te geringe deelname als bedoeld onder 7.1.

7.3 In geval van opzegging heeft de opdrachtgever respectievelijk

reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de

ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk

de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel

daarvan.

Artikel 8: Aansprakelijkheidsbeperking

8.1 Ingeval de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor

schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tengevolge

van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer

aan de reiziger is overkomen, en/of schade veroorzaakt

door geheel of gedeeltelijk

verlies dan wel beschadiging van

diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid

voor deze schaden, behoudens – kort gezegd – in

geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder

zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of

krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde

algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen.

De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of

beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten,

goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere

zaken van waarde.

8.2 De vervoerder is jegens de opdrachtgever respectievelijk

reiziger niet aansprakelijk voor enige andere schade dan

bedoeld onder 8.1, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt

door vertraging in het vervoer, behoudens indien deze schade

het gevolg is van handelen of nalaten van hem zelf geschied,

hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos

en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk

uit zou voortvloeien. De omstandigheid dat de vervoersovereenkomst

niet in het geheel kan worden nagekomen als

gevolg van het naleven van (verkeers)wet- en regelgeving is

niet te kwalificeren als nalaten van de zijde van de vervoerder,

en zal niet tot aansprakelijkheid kunnen leiden.

8.3 De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere

schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger

is beperkt tot driemaal de reissom, met dien verstande dat de

vergoeding voor derving van reisgenot ten hoogste eenmaal

de reissom bedraagt.

Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een

verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van

aansprakelijkheid toekent of toestaat aan de reisorganisator,

geldt deze uitsluiting respectievelijk deze beperking tot het

laagste ten gunste van de reisorganisator toegestane bedrag.

Artikel 9: Diverse verplichtingen van de reiziger

9.1 De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk

de reis te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen

zijdens de vervoerder respectievelijk reisorganisator.

De reiziger dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs

en dit op verzoek van de bestuurder te tonen. De reiziger is

verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de

reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter

voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en

duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres

en bestemming. De vervoerder respectievelijk reisorganisator

is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het

aantal of omvang van de door de reiziger aangeboden colli

niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon.

Het is de reiziger verboden: a. drugs, explosieven,

wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage

of anderszins met zich te dragen; b. tijdens het rijden te staan

of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij

voor eigen risico van de reiziger; c. elektronica zoals mobiele

telefoons te gebruiken, behoudens voor zover dit door de

bestuurder wordt toegestaan.

De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van:

a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus; b. het

gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke

toestemming zijdens de vervoerder respectievelijk reisorganisator,

alsmede het gebruik van verdovende middelen;

c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en

noodluik; d. het roken; e. het op enigerlei wijze hinderen van

het personeel in de uitoefening van zijn taak; f. het veroorzaken

van hinder en overlast voor medereizigers of weggebruikers,

waaronder het morsen van (hete) drank.

9.2 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd

verder vervoer aan de reiziger te (doen) ontzeggen en hem te

(doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de

reizigerin

strijd handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde

verplichtingen.

9.3 De reiziger is voorts gehouden de veiligheidsgordels

voor zover aanwezig tijdens het rijden te bevestigen, bij het

vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk

voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor

zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis noodzakelijke

reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij

zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook

steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops.

Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke

documenten respectievelijk het niet-tijdig aanwezig zijn of de

niet-tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis

kan leiden is de vervoerder respectievelijk reisorganisator

bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten aanzien van

deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de

opdrachtgever of de reiziger ter zake aanspraak heeft op

enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

9.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 9.1

tot en met 9.3 is de opdrachtgever respectievelijk de reiziger

gehouden aan de vervoerder respectievelijk reisorganisator de

schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog

zal lijden doordat de reiziger in strijd heeft gehandeld met een

van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 10: Klachten; bevoegde rechter

10.1 Ingeval de opdrachtgever respectievelijk reiziger een

klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van de

overeenkomst dient de opdrachtgever respectievelijk reiziger

zijn desbetreffende klacht direct, schriftelijk of in een andere

passende vorm te richten tot de vervoerder respectievelijk

reisorganisator opdat deze een passende oplossing kan

zoeken.

10.2 Indien de klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst

naar genoegen van de opdrachtgever respectievelijk

reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen een

maand na uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien

het vervoer respectievelijk de reis geen doorgang heeft

gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum

een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de vervoerder

respectievelijk reisorganisator. Indien de klacht betrekking

heeft niet op de uit voering maar op de totstandkoming

van de overeenkomst, dient de klacht binnen een maand na

de desbetreffende handelwijze van de vervoerder respectievelijk

reisorganisator bij deze te worden ingediend.

10.3 De vervoerder respectievelijk reisorganisator moet een

klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen.

Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator de klacht

niet tijdig respectievelijk niet naar genoegen van de opdrachtgever

respectievelijk reiziger heeft afgehandeld kan deze, tot

uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk

na de geplande vertrekdatum respectievelijk na de

datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder

respectievelijk reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming

van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, zijn

klacht schriftelijk voorleggen aan een door de vereniging KNV

Busvervoer in te stellen geschillencommissie. Deze geschillencommissie

beslist bij wege van bindend advies.

10.4 De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze

bindend advies-procedure kan zich wenden tot de volgens de

wet bevoegde Kantonrechter respectievelijk ingeval de vordering

behoort tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank,

tot die Rechtbank binnen wier rechtsgebied de

vervoerder respectievelijk reisorganisator is gevestigd, zulks

onverminderd het recht van de laatste zich te wenden tot een

andere volgens de wet bevoegde Rechtbank.

10.5 Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend

recht met betrekking tot verjaring van rechtsvorderingen en

het bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving als

bedoeld in artikel 8:1753 BW, vervalt overigens elk vorderingsrecht

van de opdrachtgever respectievelijk reiziger een

jaar na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk een

jaar na de geplande vertrekdatum of na de datum waarop de

gewraakte handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator

met betrekking tot de totstandkoming van de

overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11. Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is het

Nederlands recht van toepassing.

 

Neem contact met ons op ›Bekijk onze mogelijkheden ›
Cresta WhatsApp Chat
Verstuur via Whatsapp